Plan pracy na lata 2015-2018

Głowne założenia koncepcji pracy Szkoły Podstawowej

im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach na lata 2015- 2018

 

 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia

  

- Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.
- Pamięta o przeszłości.
- Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
- Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w zmieniającej się rzeczywistości.
- Uczeń chce i potrafi się uczyć.
- Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
- W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

„Życie jest tylko wtedy coś warte, tylko wtedy daje radość, kiedy jest służbą.” (Aleksander Kamiński)

 

- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
- Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.
- Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego.
- Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego.
- Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym.
- Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności.
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych.

- Umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów
- Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
- Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
- Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
- Zapobiegania wszelkiej dyskryminacji
- Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.

 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 

- uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
- poczucie własnej wartości,
- szacunek dla innych ludzi,
- ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
- kultura osobista,
- gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 

   

Szkolny Program Profilaktyki

 

Misją szkoły jest edukacja i pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka.

 

Cele programu:

 

- Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę o przemocy w rodzinie i możliwościach uzyskania pomocy,
- Wskazanie rodziny jako podstawowej wartości,
- Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych,
- Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze,
- Współpraca z rodzicami,
- Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie,
- Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego,
- Budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, przeciwdziałanie przemocy w szkole,
- Wskazanie zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, ,
- Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego

 

Zadania i sposób realizacji

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE
a. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
b. pomoc uczniom rozpoczynającym realizację obowiązku szkolnego w zaaklimatyzowaniu się
c. Dzień Edukacji Narodowej
e. Realizacja innowacji pedagogicznej „Jem z głową.”
f. Wigilia szkolna i Jasełka Bożonarodzeniowe
g. Zabawa karnawałowa
h. Dzień Życzliwości, pozdrowień i dobrych uczynków
i. Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego
j. Realizacja projektu edukacyjnego ,,Legendy polskie”
k. uroczyste zakończenie roku szkolnego
l. pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja" poprzez wspieranie ucznia w jego działaniach, prawidłowe komunikowanie i stwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania
m. codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania poprzez lekcje wychowawcze, gazetki, teatrzyki
n. zorganizowanie stałych zajęć pozaszkolnych rozwijających zainteresowania uczniów
o. wyrabianie nawyków poszanowania wspólnego dobra
p. zapoznanie ze sposobami bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego
r. zorganizowanie spotkania z policjantem, pogadanka na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
s. przekazywanie wykonanych przez uczniów kartek i stroików świątecznych ludziom samotnym i starszym (Dzień Seniora)
t. Udział w akcjach charytatywnych
u. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka
w. Dzień rodziny

 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE:
a. organizowanie różnorodnych uroczystości z okazji świąt państwowych oraz ważnych dla kraju i regionu rocznic:
-17 września-Światowy Dzień Sybiraka
-1 marca-Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
-3 maja-Święto Narodowe Trzeciego Maja
- Odzyskanie niepodległości
- Wyzwolenie Smolic
- ,,Ja i patron mojej szkoły”
b. zapoznanie z symbolami, zasadami, które są istotne dla funkcjonowania państwa
c. zapoznanie z życiorysami i osiągnięciami wybitnych Polaków:
- Rocznica śmierci Jana Pawła II
-Henryk Sienkiewicz- co o nim wiem? prezentacja multimedialna, czytanie
d. Wyjazd ze sztandarem szkoły do Jordanowa – uczestnictwo w Zlocie Szkół i drużyn im.Aleksandra Kamińskiego
e. zapoznanie się z kodeksem ucznia, uczestnictwo w wyborze samorządu szkolnego
zapoznanie dzieci z ciekawostkami o krajach Unii Europejskiej- prezentacja multimedialna
f. Znam Wielką Brytanię- gazetka, prezentacja multimedialna
g. Dzień języków obcych

 

WYCHOWANIE CZYTELNICZO - MEDIALNE:
a. udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
b. wykorzystywanie zdobytych informacji w samodzielnych pracach pisemnych przekazywania wiedzy innym
c. korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i informacji zawartych w Internecie
d. zorganizowanie w ramach zajęć pozalekcyjnych gier i zabaw utrwalających wiadomości szkolne uczniów
e. wydawanie gazetki szkolnej
f. organizowanie wycieczek edukacyjnych ( teatr, kino, wystawy, muzea) wycieczki rowerowe
g. Zajęcia biblioteczne w szkolnej i miejskiej bibliotece

W bieżącym roku szkolnym jednym z podstawowych działań wychowawczych będzie wychowywanie poprzez lekturę. Nadrzędnym celem jest zachęcanie uczniów do czytania książek w formie tradycyjnej, ale również czasopism oraz korzystanie z wersji audiobook. Szkoła będzie realizowała te zamierzenia poprzez:
-Czytanie nie jest nudne
-Dzień ulubionej książki
- Legendy
-lekcje biblioteczne
-konkurs pięknego czytania
-czytamy bajki po polsku i angielsku na świetlicy
-czytanie wspólnie z dziećmi na świetlicy
-projekt okładki mojej ulubionej książki- konkurs
-najładniejsza zakładka do książki-konkurs
-słuchamy audiobooków na świetlicy
-książki naszych marzeń
-poznajmy czasopisma dla dzieci i młodzieży, które warto czytać

 

WYCHOWANIE REGIONALNE - DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE:
a. ,, Skarby Doliny Karpia” – projekt edukacyjny ewaluacja
b. konkurs na najpiękniejsze ozdoby świąteczne: "Bożonarodzeniowe", "Wielkanocne"
c. wycieczki krajoznawczo- poznawcze po najbliższej okolicy
d. imprezy środowiskowe:
- Święto Karpia
- ROK - udział w konkursach

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE:
a. spotkanie z policjantem nt.: "Bezpieczna droga do szkoły", "Zasady ruchu drogowego"
b. pogadanka i instruktaż dotyczący zachowania się w autobusie
c. pogadanka "Jak bezpiecznie korzystać z placu zabaw"
d. pogadanka i instruktaż bezpiecznego uprawiania sportów zimowych
e. pogadanka i spotkanie ze strażakiem na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego
f. pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole
g. wprowadzenie do obowiązków dyżurnych stałych punktów:
- dbanie o mienie szkoly
- dbanie o estetykę sal
h. systematyczne kontrolowanie prawidłowej postawy uczniów w ławkach zwłaszcza podczas pisania
i. pogadanki na temat zdrowego odżywiaia
j. informowanie uczniów o znaczeniu szczepień ochronnych
k. zachęcanie uczniów do większego spożycia owoców i warzyw – Święto Witaminek
l. regularne uczestnictwo w wyjazdach na basen
m. Dzień Ciszy i Spokoju
n. Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego na temat alternatywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu
o. Udział w gminnym konkursie plastycznym „Każdy ma prawo do uśmiechu
p. Organizacja w szkole „Dnia bez przemocy”
r. wyjazdy na basen 
s. Innowacja pedagogiczna- „Jem z głowa”

 

Innowacja będzie realizowana od maja 2016 roku do czerwca 2017 roku według następującego planu:
1. „W jabłuszku tkwi siła”:
- wycieczka do gospodarstwa sadowniczego Dudek -Sad w Marcyporębie,
- konkurs połączony z degustacją.
2. „Pieczywo-co o nim wiem?”:
- pogadanka,
- prezentacja multimedialna,
- wycieczka do piekarni.
3. „Czy zdrowe może być smaczne?”
- prelekcja dietetyka,
- praca w grupach połączona z degustacją.
4. „Święto Witaminek”
- konkurs na najsmaczniejszą sałatkę owocową lub warzywną.
5. Warzywne kukiełki - praca plastyczna dla przedszkola.
6. „Zachęć mnie do zdrowego jedzenia”
- konkurs literacki promujący zdrowe odżywianie (opowiadanie, wiersz).
7. „Kasza jaglana - co to jest?” - pogadanka, praca z komputerem.
8. „Truskawkowy zawrót głowy”:
- zajęcia kulinarne połączone z degustacją, praca plastyczna.
9. „Dzień zdrowego odżywiania”:
- Prelekcja dietetyka, dyskusje
- włączenie się w międzynarodowe obchody Dnia Zdrowego Odżywiania (8 listopada),
- Spotkanie z rodzicami - pedagogizacja na temat prawidłowego żywienia,
- Pascal Brodnicki zachęca nas do zdrowego odżywiania-film,
- Blogi o zdrowym odżywianiu, praca z komputerem, poszukiwania informacji o zdrowym odżywianiu w Internecie, strony internetowe o zdrowym odżywianiu.
10. Spotkania z pielęgniarką/lekarzem/dietetykiem nt. „Dlaczego warto zdrowo się odżywiać?”
11. „Wybieram wodę”- konkurs na wiersz zachęcający do picia wody.
t. Prelekcja dla rodziców na temat przemocy w grach komputerowych
u. Realizacja innowacji pedagogicznej „Jem z głową”
w. wykonanie gazetki profilaktyczno-informacyjnej

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE:
a. kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt (opieka, dokarmianie w czasie zimy )
b. współpraca ze schroniskiem dla zwierząt
c. wyrabianie nawyku segregacji śmieci