Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

Nowy rok szkolny 2020/2021 - Tydzień I oraz II w oddziale przedszkolnym

Pełni wakacyjnych wrażeń, z olbrzymim bagażem pamiątek i emocji, witamy w nowym roku szkolnym. Dla niektórych z nas, będzie to już drugi rok wspólnych zabaw i czasu spędzonego razem. W tym roku w naszej grupie pojawiła się dwójka nowych przedszkolaków, dlatego w tym tygodniu, przypominaliśmy sobie, co oznacza koleżeńskość i na czym polega oraz jak pomóc koleżankom i kolegom w nowych sytuacjach. Wspólnie przypominaliśmy sobie, na czym polegają przedszkolne zasady i stworzyliśmy „Kodeks przedszkolaka”. Dowiedzieliśmy się, co to takiego portret. Wykonaliśmy też własny autoportret. Ćwiczyliśmy szybkie ustawienia w kole, w szeregu i w rzędzie. Podczas zabaw dzieci określały położenie przedmiotów z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia drugiej osoby, stosowały określenia: na, pod, obok, z prawej/z lewej strony, za itp. Dzieliły słowa i wyrazy na sylaby za pomocą klaskania lub tupania.
Przedszkolaki szukały wyrazów i słów zaczynających się podaną głoską. Układały rytmy, ciągi obrazków, przedmiotów, a następnie tworzyły nowe układy według określonego kodu. Dzieci poznały piosenkę „Planeta dzieci” oraz uczestniczyły w zabawach muzycznych i muzyczno-ruchowych do piosenki.

 

IMG 20200902 083015  IMG 20200902 083025  IMG 20200902 083040  IMG 20200902 083314 
 IMG 20200902 083742  IMG 20200902 083901  IMG 20200904 103723  IMG 20200904 103748
 IMG 20200904 110012  IMG 20200904 110126  IMG 20200904 110138  IMG 20200908 101556
 IMG 20200908 102748  IMG 20200909 081948  IMG 20200916 124728  

Organizacja zajęć w szkole podczas pandemii

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić
do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie
w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolego odbędzie się w dwóch grupach. Klasy 4,6,7 spotykają się o godzinie 8:00, klasy 1,2 i oddział przedszkolny o godzinie 9:00

Konsultacje

Terminy konsultacji dla klasy V i VI

• informatyka – wtorek godz. 10:00 – 11:00, Krzysztof Dudek
• geografia – środa godz. 12:00 – 13:00, Alicja Makuch
• matematyka, biologia – środa godz. 13:00 – 14:00, Barbara Wróbel
• język angielski – czwartek godz. 16:30 – 17:30, Teresa Konik
• matematyka – czwartek godz. 11:15 – 12:15, Natasza Kajdas-Kimak
• historia, biologia – piątek godz. 13:00 – 14:00, Bernadetta Knapik
• religia, plastyka, muzyka – piątek godz. 8:00 – 9:00, Teresa Koczurkiewicz

Zdalne lekcje

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez MEN i opublikowanym na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Dodatkowo prosimy o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego, gdzie nauczyciele bedą przesyłać materiały do pracy.  

Koronawirus

Najnowsze informacje i zalecenia. 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Rodzicu:
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Uczniu:
pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.