Innowacje pedagogiczne

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Temat innowacji: „Klasa w terenie”

Nazwa placówki:  Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach

Nauczyciel prowadzący innowację: Monika Giermek

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja:  edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Rodzaj innowacji: programowo -metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: październik 2023

Data zakończenia innowacji: maj 2024

 Cele wprowadzenia innowacji:

Projekt edukacyjny ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci. Głównym jej celem jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu i nauka przez obserwację, doświadczenie i kreatywne myślenie. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej uczniów.

Opis innowacji:

Wstęp: Innowacja „Klasa w terenie” została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Klasa w terenie stworzony przez autorki innowacji (Anna Cebula i Ewelina Łojewska)

Innowacja zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania
o otaczającym ich świecie i nauczą się obserwacji przyrody.

Od października do maja uczniowie będą wykonywać wybrane przez nauczyciela zadania.

Cele innowacji:

·     poszerzenie wiedzy i umiejętności o otaczającym dziecko świecie;

·     rozbudzenie w podopiecznych zainteresowań historią regionu i miejsca zamieszkania;

·     kształtowanie postawy szacunku wobec innych;

·     rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania;

·     integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

·     nauka przez zabawę.

Metody pracy:

·     podające,

·     działania praktyczne,

·     problemowa,

·     eksponujące.

 Formy pracy:

·     indywidualna

·     grupowa

·     zespołowa

 Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję
o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.

                                                                             


 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

‘’Angielski na sportowo’’

 

       I.    WSTĘP

 Autor innowacji: mgr Teresa Konik, mgr Klaudia Mamoń-Kubarska

Czas realizacji: grudzień rok szkolny 2019/2020 – grudzień rok szkolny 2020/2021

Miejsce przeprowadzenia innowacji: Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego
w Smolicach

Zakres innowacji: cała szkoła

     II.    PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI:

 

Innowacja pedagogiczna ,,Angielski na sportowo’’ powstała, aby połączyć pożyteczne
z przyjemnym. W tym przypadku pożyteczne to nauka języka angielskiego, ponieważ jak wiadomo
w dzisiejszym świecie język angielski jest językiem, w którym można się porozumieć w większości krajów na świecie, dlatego jest tak ważny. Natomiast przyjemnym w tym wypadku jest sport, ruch, wychowanie fizyczne, które jak wiadomo nie od dziś jest jednym z najbardziej lubianym przez większość uczniów przedmiotem w szkole. Ponadto chcemy uświadomić uczniom, że zdrowie jest niezmiernie ważne. Warunkiem dobrego zdrowia jest odpowiednia sprawność fizyczna, dobre samopoczucie, umiejętności współdziałania w grupie, praca nad własną osobowością oraz odpowiednia dieta.
Obserwując dzieci w wieku szkolnym można zauważyć, że ze z roku na rok ich sprawność fizyczna jest coraz gorsza.. Uczniowie w okresie dojrzewania zaczynają mocniej interesować się swoją sylwetką oraz zdrowym stylem życia. Często rozpoczynają swoją przygodę z różnego rodzaju formami rekreacji ruchowej. Sądzimy że opracowana przeze nas innowacja wzbogaci i poszerzy wiedzę uczniów na temat zdrowia oraz aktywnego funkcjonowania w życiu oraz zmotywuje do nauki języka angielskiego oferując atrakcyjna formę nauki.

 Głównym celem naszej innowacji jest w ciekawy i przyjemny sposób zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego. Chcemy połączyć wychowanie fizyczne z językiem angielskim, aby dostarczyć dzieciom jeszcze więcej ruchu, który jest tak ważny na tym etapie ich rozwoju, a także zachęcić ich do nauki języka angielskiego. Na zajęciach objętych innowacją uczniowie mogą wykazać się umiejętnościami ruchowymi,  jak również wiedzą z zakresu języka angielskiego w dziedzinie sportu
i edukacji zdrowotnej.  W projekcie uwzględniono wymogi nowoczesnego nauczania języków obcych a także zainteresowania i potrzeby uczniów.

 Do bogatej bazy dotychczas stosowanych i sprawdzonych metod wychowania fizycznego i języka angielskiego dodano niekonwencjonalne metody, techniki i formy organizacyjne,  zezwalające dzieciom i młodzieży na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów
i twórcze myślenie. W programie wykorzystuje się  przede wszystkim te metody nauczania języków obcych, które służą doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych u uczniów oraz motywowaniu ich do pracy.

 O innowacyjności projektu świadczy wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji, pionierstwo, szeroko pojęta współpraca (korelacja)  między przedmiotowa, jasno sprecyzowane cele, które zakładają stworzenie lepszych, atrakcyjniejszych  warunków  wychowania  i rozwoju ucznia.

   

   III.     GŁÓWNE CELE INNOWACJI

 Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie potrzeby posługiwania się językiem angielskim w różnych dziedzinach życia, w sytuacjach spoza klasy szkolnej, w sposób nieformalny i pragmatyczny. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszych uczniów, którzy zmotywowani do używania języka angielskiego w sytuacjach zabawy, współzawodnictwa sportowego, w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym, zaczynają kojarzyć  nabywanie języka i wykorzystanie swoich umiejętności z realnym życiem. Celem projektu jest także zapoznanie najmłodszych uczniów ze specyficznym słownictwem związanym z aktywnością ruchową, zabawą i  sportem  oraz przełamywanie bariery komunikacyjnej  poprzez stworzenie możliwości posługiwania się językiem w naturalnych sytuacjach współzawodnictwa sportowego i zabawy.

 

Cele szczegółowe:

·         podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego,

·         uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,

·         podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego,

·         rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,

·         przeciwdziałanie absencji na lekcjach wf,

·         harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu,

·         rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,

·         rozwijanie w uczniach ciekawości,

·         kształtowanie kreatywności oraz umiejętności twórczego i logicznego myślenia,

·         skorelowanie nauczania języka angielskiego z wychowaniem fizycznym,

·         uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka obcego poprzez wykorzystanie
technologii informacyjnych,

·         podnoszenie jakości pracy przedszkola (szkoły),

·         rozwijanie kompetencji cyfrowych,

·         kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim poprzez aktywność ruchową,

·         rozwój sprawności psychomotorycznych, takich jak siła, szybkość, wytrzymałość, moc, zwinność, gibkość,

·         integracja dzieci oddziału przedszkolnego,

·         rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

·         rozwijanie współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych.

 

   IV.    ZASADY INNOWACJI

 

Innowacja ,,Angielski na sportowo’’ będzie realizowana we wszystkich klasach od grudnia 2019 do grudnia 2020. Innowacja realizowana będzie w wymiarze jednej godziny
w miesiącu.

 

   V.     PRZEWIDYWANE EFEKTY

 

·           podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego,

·           rozwój pasji i zainteresowań,

·           wzrost komunikatywności, skutecznego porozumiewania się w języku angielskim,

·           rozwój umiejętności współpracy w grupie,

·           wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka obcego,

·           poprawa sprawności motorycznej uczniów,

·           wzrost poczucia własnej wartości,

·           przełamanie własnych słabości i ograniczeń,

·           wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

·           budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy i ruchowy rozwój swoich wychowanków,

·           podniesienie jakości pracy szkoły.

  

EWALUACJA: Program innowacyjny pt. „Angielski na sportowo”, zakończony  będzie ewaluacją.

CELAMI EWALUACJI SĄ:

A.    ewaluacja kształtująca:

- uzyskanie informacji o przebiegu realizacji projektu,

- poznanie ewentualnych trudności i braków wynikających z organizacji, które występują w trakcie realizacji,

-określenie nastawienia uczestników do tego programu.

B. ewaluacja końcowa:

-uzyskanie opinii (od uczestników-uczniów, nauczycieli zaproszonych na obserwację, dyrekcji) o wartości zrealizowanego innowacyjnego programu.

Opinie wyrażone zostaną po realizacji każdego działania za  pomocą dyskusji z uczestnikami


I. „EKOLOGIA- TO JEST TO”


Przewidywany termin wprowadzenia i czas trwania innowacji:.
Miejsce realizacji : Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, ul.Edukacyjna 3
Zakres innowacji: klasa VI

1. Cel główny:
Głównym celem edukacyjnym innowacji jest wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności, nawyki i wiadomości w zakresie edukacji ekologicznej.
W szkole jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajomienie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz właściwego zachowania się w nim. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska , wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów.
Nadrzędnym celem innowacji jest kształtowanie postaw proekologicznych.

 

2. Cele szczegółowe:

1.Stwarzanie miejsca w klasie wskazującego na promocję ekologii.
2.Poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej uczniów.
3.Stwarzanie możliwości przekształcenia biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz najbliższego środowiska.
4.Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
5.Uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego.
6.Rozwijanie refleksji nad tym, jak żyjemy, jak działamy i jakie są skutki naszej działalności dla środowiska.
7.Włączenie rodziny, środowiska lokalnego w działania proekologiczne.
8.Rozszerzenie pracy klasy w zakresie promowania ekologii.

 

II. „JEM Z GŁOWĄ”


Przewidywany termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Maj 2016 – Czerwiec 2017 r.
Miejsce realizacji : Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Smolice 2
Zakres innowacji: oddział przedszkolny, klasy I-VI
opracowała: Teresa Konik

 

1. Cel główny:
- poznanie zdrowego stylu odżywiania się, utrwalenie właściwych nawyków żywieniowych wśród uczniów oraz uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

2. Cele szczegółowe:
1. wzbudzenie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem:
a. poznanie czynników wpływających na zdrowie człowieka,
b. uświadomienie wartości odżywczych spożywanych pokarmów,
c. zapoznanie uczniów z walorami pieczywa ziarnistego,
d. uświadomienie uczniom i rodzicom szkodliwego wpływu cukru na zdrowie człowieka,
2. wykształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie:
a. przekonanie, że zdrowe też może być smaczne,
b. kształtowanie wśród uczniów dbałości o kontrolę wagi ciała.
3. poszerzenie umiejętności uczniów poprzez:
a. wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów - wychowanie świadomego konsumenta,
b. kształtowanie nawyków spożywania wody mineralnej jako bogatego źródła witamin i soli mineralnych.

 

III. "JESTEM WIDZEM I AKTOREM Z KAMISHIBAI"

Przewidywany termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: grudzień 2019r. – kwiecień 2020r..
Innowacja „Jestem widzem i aktorem z Kamishibai” będzie realizowana podczas zajęć dydaktyczno opiekuńczo-wychowawczych. Obcowanie z książką, będzie miało charakter spotkań uczniów z Teatrzykiem Kamishibai – światem bajek zamkniętym w małej drewnianej skrzynce 1-2 razy w miesiącu.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach,
Zakres innowacji: oddział przedszkolny, klasy I-VII
Opracowała: Monika Giermek

 

1.Cele główne innowacji pedagogicznej:
-
wzbogacenie metod pracy rozwijających zainteresowania czytelnicze u dzieci poprzez promowanie teatrzyku kamishibai;
- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
- przełamywanie schematu standardowych zajęć;
- integracja uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz podniesienie wiary dzieci we własne możliwości.

2. Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej:

Uczniowie:
- zostaną zapoznani z japońską formą teatru obrazkowego Kamishibai;
- rozbudzą zainteresowania czytelnicze;
- wzbogacą zakres swojego słownictwa;
- rozwiną pamięć, wyobraźnię oraz zwiększą koncentrację uwagi;
- nabędą umiejętności opowiadania, konstruowania elementów opowiadań;
- udoskonalą sposoby pracy w zespole;
- doświadczą wielu emocji związanych z publicznymi występami, pokonają bariery związane z występami;
- rozwiną zdolności recytatorskie, aktorskie oraz plastyczne;
- poznają nowe technologie i będą z nich mądrze korzystać;
- dostarczą swoim kolegom i koleżankom wzruszeń, radości i innych pozytywnych emocji podczas prezentacji Teatru Kamishibai.

b_150_100_16777215_00_images_innowacjasport2022_1.jpg b_150_100_16777215_00_images_innowacjasport2022_2.jpg b_150_100_16777215_00_images_innowacjasport2022_3.jpg