Innowacje pedagogiczne

I. „EKOLOGIA- TO JEST TO”


Przewidywany termin wprowadzenia i czas trwania innowacji:.
Miejsce realizacji : Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, ul.Edukacyjna 3
Zakres innowacji: klasa VI

1. Cel główny:
Głównym celem edukacyjnym innowacji jest wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności, nawyki i wiadomości w zakresie edukacji ekologicznej.
W szkole jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajomienie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz właściwego zachowania się w nim. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska , wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów.
Nadrzędnym celem innowacji jest kształtowanie postaw proekologicznych.

 

2. Cele szczegółowe:

1.Stwarzanie miejsca w klasie wskazującego na promocję ekologii.
2.Poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej uczniów.
3.Stwarzanie możliwości przekształcenia biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz najbliższego środowiska.
4.Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
5.Uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego.
6.Rozwijanie refleksji nad tym, jak żyjemy, jak działamy i jakie są skutki naszej działalności dla środowiska.
7.Włączenie rodziny, środowiska lokalnego w działania proekologiczne.
8.Rozszerzenie pracy klasy w zakresie promowania ekologii.

 

II. „JEM Z GŁOWĄ”


Przewidywany termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Maj 2016 – Czerwiec 2017 r.
Miejsce realizacji : Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Smolice 2
Zakres innowacji: oddział przedszkolny, klasy I-VI
opracowała: Teresa Konik

 

1. Cel główny:
- poznanie zdrowego stylu odżywiania się, utrwalenie właściwych nawyków żywieniowych wśród uczniów oraz uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

2. Cele szczegółowe:
1. wzbudzenie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem:
a. poznanie czynników wpływających na zdrowie człowieka,
b. uświadomienie wartości odżywczych spożywanych pokarmów,
c. zapoznanie uczniów z walorami pieczywa ziarnistego,
d. uświadomienie uczniom i rodzicom szkodliwego wpływu cukru na zdrowie człowieka,
2. wykształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie:
a. przekonanie, że zdrowe też może być smaczne,
b. kształtowanie wśród uczniów dbałości o kontrolę wagi ciała.
3. poszerzenie umiejętności uczniów poprzez:
a. wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów - wychowanie świadomego konsumenta,
b. kształtowanie nawyków spożywania wody mineralnej jako bogatego źródła witamin i soli mineralnych.

 

III. "JESTEM WIDZEM I AKTOREM Z KAMISHIBAI"

Przewidywany termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: grudzień 2019r. – kwiecień 2020r..
Innowacja „Jestem widzem i aktorem z Kamishibai” będzie realizowana podczas zajęć dydaktyczno opiekuńczo-wychowawczych. Obcowanie z książką, będzie miało charakter spotkań uczniów z Teatrzykiem Kamishibai – światem bajek zamkniętym w małej drewnianej skrzynce 1-2 razy w miesiącu.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach,
Zakres innowacji: oddział przedszkolny, klasy I-VII
Opracowała: Monika Giermek

 

1.Cele główne innowacji pedagogicznej:
-
wzbogacenie metod pracy rozwijających zainteresowania czytelnicze u dzieci poprzez promowanie teatrzyku kamishibai;
- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
- przełamywanie schematu standardowych zajęć;
- integracja uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz podniesienie wiary dzieci we własne możliwości.

2. Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej:

Uczniowie:
- zostaną zapoznani z japońską formą teatru obrazkowego Kamishibai;
- rozbudzą zainteresowania czytelnicze;
- wzbogacą zakres swojego słownictwa;
- rozwiną pamięć, wyobraźnię oraz zwiększą koncentrację uwagi;
- nabędą umiejętności opowiadania, konstruowania elementów opowiadań;
- udoskonalą sposoby pracy w zespole;
- doświadczą wielu emocji związanych z publicznymi występami, pokonają bariery związane z występami;
- rozwiną zdolności recytatorskie, aktorskie oraz plastyczne;
- poznają nowe technologie i będą z nich mądrze korzystać;
- dostarczą swoim kolegom i koleżankom wzruszeń, radości i innych pozytywnych emocji podczas prezentacji Teatru Kamishibai.